Perspectiefnota 2017

Fractievoorzitter Boy Scholtze bracht in de eerste termijn van de behandeling van de Perspectiefnota 2017 (en de eerste bestuursrapportage 2016, de Quick Scan voorziening riool en egalisatiereserve afval alsmede de mid-term review van het bestuursakkoord) lovende woorden over, maar plaatste ook een aantal aandachtspunten. Lees hieronder zijn volledige bijdrage. De volledige perspectiefnota kunt u terugvinden op de website van de gemeente Haaren.

"Samen met onze inwoners voor toekomstbestendige dorpen. Dat schreven Samenwerking 95 en de VVD Haaren boven het bestuursakkoord. We zijn nu ruim twee jaar verder en heel wat ervaringen rijker. Ook al heb ik zelf menig discussie aangeslingerd en ben ik persoonlijk misschien wel dé initiatiefnemer van de hele toekomstdiscussie aangezien ik destijds perse dialoogavonden met de bevolking wilde, in 2014 had ik niet kunnen bedenken dat de titel van ons bestuursakkoord zó passend zou zijn. Nu de tussentijdse evaluatie voor ons ligt voorzitter, staat u mij hopelijk toe om mijn collega’s te bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking. Niet alleen mijn coalitiegenoot, maar ook de andere partijen in de raad, het College en het ambtelijk apparaat aangezien ik er van overtuigd ben dat ieder op zijn eigen manier samen met onze inwoners gaat voor toekomstbestendige dorpen. En dat mag ook wel eens gezegd worden.

De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd en keihard gewerkt zoals blijkt uit de tussentijdse evaluatie. Zo’n driekwart van de punten uit het bestuursakkoord zijn gerealiseerd, aan de overige punten wordt hard gewerkt. Natuurlijk is geschreven tekst vereeuwigd maar toch vergankelijk in een samenleving die haast sneller en harder veranderd dan menig Wereldrecordhouder kan rennen. De Zorgdenktanks zijn mijns inziens bijvoorbeeld ingehaald door initiatieven vanuit de samenleving, wat eigenlijk ook veel beter is. En Openbaar Vervoer is niet alleen iets wat op peil gehouden moet worden tijdens wegwerkzaamheden, maar in z’n algemeenheid ook. Desalniettemin liggen we op koers en dat is mooi. De wijzigingen uit de Eerste Bestuursrapportage zijn wat de VVD Haaren betreft eveneens prima.

De Quick-scan en de Perspectiefnota dan, want we blijven natuurlijk samen met onze inwoners gaan voor toekomstbestendige dorpen. En zoals mijn partij in het verleden altijd zei: Zeker nu. De grote lijn van de perspectiefnota onderschrijft dit principe mijns inziens ook. We gaan door met hetgeen we mee bezig zijn en brengen de gemeente Haaren als organisatie en qua houding nog meer naar de post-moderne tijd. Voor een aantal zaken zou ik graag bijzondere aandacht vragen. Allereerst, u bent het inmiddels gewend van mij, de kindcentra. Met name in Esch en Biezenmortel zie ik deze in gevaar komen en dat is een slechte zaak. Het Rijk is volop in beweging wat betreft de kinderopvang en regelgeving daaromtrent, maar dat mag ons er niet van weerhouden zelf actie te ondernemen. Het gaat erom wat wij willen. Soms is het juist goed om de randen van wat kan op te zoeken. Soms is het zo dat iets wat mag niet te rechtvaardigen is, maar iets wat zich in grijs gebied bevindt dat wel is.

Uit de perspectiefnota blijkt dat we de weg naar boven blijven volgen en daar mogen we trots op zijn. Waar we wel voor moeten waken, is het feit dat er onbecijferde ambities worden uitgesproken. Het hebben van ambities is goed, maar we moeten wel reëel blijven. Want beetje bij beetje, wordt een beetje een beetje veel. En dat is financieel gezien prettig als het binnenkomt, maar als het eruit gaat is het minder. Graag wijs ik overigens ook op de mogelijkheden van financiële regelingen die provincie, Rijk maar zeker ook Europa bieden. Ons Slowaakse partnerdorp Medzev waar ik afgelopen weekend mocht zijn, heeft die weg in ieder geval gevonden, maar dat is waarschijnlijk voor ons in die proporties niet weggelegd. Eén van die ambities die ik op zich wel toejuich, is het aanpakken van het Mgr. Bekkersplein. Twee jaar geleden hebben we een soort centrumvisie vastgesteld, maar ik zou zeker ook de inwoners van Haaren erbij betrekken, zoals ook de inwoners van Biezenmortel betrokken worden bij de Vorselaer: wat wil men eigenlijk? Wees vooral creatief en denk in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Op verzoek van het zoontje van een Haarense kennis verzoek ik de wethouder eveneens om, voor zover dit binnen ons kunnen ligt, bij de aanpassing van het Mgr. Bekkersplein de pokéstop te behouden ;)

Tot slot keert deze schoenmaker terug bij zijn leest: de financiën. Ontzettend blij ben ik dat er weer een sluitende begroting gepresenteerd gaat kunnen worden en dat voor mijn partij één van de belangrijkste punten uit het bestuursakkoord gerealiseerd kan worden: de extra stijging van de OZB kan structureel gecompenseerd worden. Dank ook voor de Quick Scan voorziening riolering en egalisatievoorziening afval. Goed dat de VVD Haaren met steun van de raad deze bij de begroting heeft aangevraagd. Het perspectief voor 2020 in verband met de aanpassing van financiële regelgeving voor gemeenten stemt mij dan weer minder enthousiast en ik roep het College dan ook op om te zijner tijd te bekijken of dit niet op een andere manier dan middels de OZB opgelost kan worden. Overigens roep ik ook op om kritisch te kijken naar de waardeontwikkeling van onroerende goederen, aangezien ook deze weer een behoorlijke stijgende lijn in heeft gezet en de inflatiecorrectie, daar dit jaar al aanzienlijk lager uit lijkt te vallen over het algemeen. De precariobelasting overigens kan ik volgen, de vraag is echter of e.e.a. reëel haalbaar zou zijn.

Voorzitter ik rond af. Wat mij betreft zijn we goed bezig en staan we er goed voor. Dit moet ook zo blijven. Nu de economie in de lift zit, mogen onze inwoners dat ook merken (ook al hoeft dit niet per definitie in geld uitgedrukt te worden). Er zijn nog steeds grote uitdaging voor de gemeente Haaren, maar de ervaring leert dat wij die met flexibiliteit en creativiteit samen met onze inwoners, ondernemers en het middenveld aankunnen. Vandaag, morgen en overmorgen.

Dank u wel."