Begroting 2017

Fractievoorzitter Boy Scholtze bracht in de eerste termijn van de behandeling van de Programmabegroting 2017 (ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd) lovende woorden over, maar plaatste ook een aantal aandachtspunten. Lees hieronder zijn volledige bijdrage. De volledige programmabegroting kunt u terugvinden op de website van de gemeente Haaren. De gemeenteraad ging uiteindelijk unaniem akkoord met de begroting 2017.

Voorzitter,

Na regen komt zonneschijn en na het zuur komt het zoet. Zo zouden we de programmabegroting die nu voor ons ligt kunnen typeren. De afgelopen jaren werden grotendeels geleid door de crisis. Zeker niet alleen hier in de gemeente Haaren, maar wij zijn er daarentegen ook niet aan ontkomen. Met veel creativiteit en inzet heeft de gemeente Haaren steeds een sluitende begroting kunnen presenteren. Als VVD zijn we hier steeds trots op geweest. Natuurlijk is er bezuinigd, maar zoals ik eerder heb bepleit is dat niet per definitie slecht. Zeker in het kader van de participatiesamenleving heeft dit positieve effecten gehad waarvan we ook vandaag nog de vruchten plukken: in onze dorpen hebben we een actief verenigingsleven en betrokken inwoners die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Ook daar zijn we enorm trots op. Een lastig puntje voor de VVD was zoals u weet de lokale lastendruk. Jaren terug pronkten we bovenaan allerlei lijstjes waarin we niet wilden staan en langzaam wisten we hierin te zakken. Tijdens de lastige jaren werd dit moeilijker voorzitter. Daarom zijn we erg blij dat de lasten dit jaar 1,2% zullen kunnen dalen door een fikse en bovendien structurele korting op het rioolrecht en het vastrecht van de afvalstoffenheffing. Combineer dit met de sluitende begroting (een structureel voordeel) en eigenlijk zouden we de begroting financieel gezien dicht kunnen slaan. Complimenten aan de wethouder en het ambtelijk apparaat zijn zeker op z’n plaats. Ik ben ook blij dat er rekening is gehouden met een aantal zaken die ik bij de behandeling van de perspectiefnota eerder dit jaar ook heb aangegeven: een reële waardestijging van de woningen en een lager, reëler inflatiepercentage, waarvoor dank. Mijn voorganger zal blij zijn dat nu ook niet al te pessimistisch wordt aangekeken tegen de bijdrage vanuit het gemeentefonds zoals in het verleden wel steeds gebeurde en dat de septembercirculaire wederom een positief effect heeft op onze gemeentelijke financiën. We hebben bovendien nog steeds een riante reservepositie, die overigens feitelijk gezien nog wat hoger zal zijn door de zogenaamde stille reserves waarop ik niet direct zicht heb. Een goede financiële positie, ook in 2016 kunnen lang niet alle gemeentes in onze omgeving dat zeggen.

Maar de begroting is meer voorzitter. We stellen vanavond immers ook de kaders voor het beleid van komend jaar vast. Wat mij opvalt is dat de begroting eigenlijk niet veel nieuwe elementen bevat , wat op zich niet gek is aangezien er momenteel al een goed beleid wordt gevoerd uiteraard. Wel worden er een aantal beleidsterreinen genoemd waarop beleid zal worden herzien of geactualiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de woonvisie, duurzaamheidsbeleid, inkoopbeleid en het economisch  beleid. Twee dingen geef ik daar graag in mee aan het college: less is more en houd het beleid levendig. Een momentopname die wij vanuit dit huis opstellen, daar zit niemand op te wachten. De VVD is dan ook voorstander van een buiten-naar-binnen-beleid, ongeacht het onderwerp of programma.

De voorbije periode is er veel in werking gesteld in onze gemeente waarvan we nu de resultaten gaan zien. Het grootste voorbeeld hiervan, zijn de drie decentralisaties. Het is u niet onbekend dat de VVD Haaren groot voorstander is van een gedegen evaluatie zodat we kunnen zien of we her en der het beleid bij moeten stellen. De eerste berichten zoals we die eerder dit jaar van de wethouder ontvingen, hebben mij overigens erg positief gesteld. Wel moeten we rekening houden met het feit dat we komend jaar een grotere groep senioren in onze gemeente hebben wonen door de voltooiing van beide verzorgingshuizen in Helvoirt en Haaren. Daarnaast wil ik in het kader van de decentralisaties graag nogmaals de aandacht vragen voor die andere leeftijdsgroep: de jongeren. De overgang van Jeugdzorg naar WMO moet soepel verlopen. Immers, de 18e verjaardag wil niet automatisch zeggen dat de problematieken voorbij zijn, maar betekent wel dat er geen beroep meer gedaan mag worden op de jeugdzorg. Ook de samenhang met de participatiewet moet, niet alleen voor deze doelgroep overigens, hierbij betrokken worden: het frame van de afzonderlijke decentralisaties staat en lijkt goed te werken, laten we nu ook kijken hoe we de synergie tussen deze terreinen kunnen verstevigen. We vragen meer verantwoordelijkheid van de inwoners zelf, wat wij ondersteunen, maar deze verantwoordelijkheid blijft bij ons als overheid liggen.

Naast de veranderingen in het takenpakket van de gemeente, hebben we ook in Haaren en Helvoirt gezien dat er op straat veel gebeurd is: transformaties waar iedereen trots op zal zijn. Maar voorzitter, we hebben nog twee dorpen (dorpjes) die onderdeel uit maken van onze gemeente: Esch en Biezenmortel. Als het aan de VVD ligt, gaan we komend jaar ook actief aan de slag met deze dorpen. Hoe zorgen we dat de toekomstbestendigheid ook daar versterkt kan worden? Denk aan een goede verkeersoplossing in Esch en het centrumbeeld van Biezenmortel. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, maar wel keuzes die gedragen worden door de lokale gemeenschappen. Met name in deze twee dorpen is het tevens van belang dat er nu écht gezocht wordt naar bouwlocaties. Ja, er wordt gebouwd, maar zodra de woningen in de Engelenhoef opgeleverd worden zijn de locaties op in Biezenmortel. Voor Esch geldt praktisch hetzelfde. We moeten voorkomen dat na 2017 een deel van de gemeente Haaren weer in eenzelfde uitzichtloze bouwloze periode komt zoals we die ruim vijftien jaar geleden helaas hebben gekend.  En op iets langere termijn, geldt dit ook voor Helvoirt en Haaren.

Voorzitter, ik wil nog even terugkomen op ons actieve verenigingsleven en onze betrokken burgers. De VVD juicht eigen initiatief enorm toe zoals u weet. Dit geldt overigens ook als het onze ondernemers betreft. Als gemeente moeten we dit zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren. Dit uit zich niet alleen in een gebruiksvriendelijk digitaal loket waaraan al wordt gewerkt. Ik doel ook op de houding van ‘de gemeente’. “Ja, tenzij.. mag geen holle frase worden” zei ik vorig jaar. En dat meen ik ook. We moeten het ook doen. Juich initiatieven toe van wat voor een aard dan ook, of het nu verenigingen, ondernemers of evenementen betreft. Natuurlijk zijn er regels en dat zal iedereen begrijpen, waarbij deze regels natuurlijk wel moeten faciliteren en niet mogen frustreren. Maar we moeten vanuit een positieve grondhouding omgaan met deze initiatieven en niet direct redeneren vanuit risico’s, problemen en onmogelijkheden. Als we zeggen dat we trots zijn, moeten we dit ook laten blijken. Dat geldt overigens ook voor de ambitie om onze scholen om te buigen tot kindcentra. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voor het eerst sinds jaren is de gemeente Haaren qua inwonertal weer gegroeid. Het aantal jongeren dat terugkeert naar, zich van buiten vestigt of blijft wonen in onze dorpen groeit ook gestaag. En ook al ben ik daar zelf niet direct het goede voorbeeld van, we weten allemaal dat dit zorgt voor nieuwe inwoners op een andere wijze. En ook deze jongste inwoners moeten we faciliteren. De ambitie van de kindcentra juich ik toe zoals u weet en ik ben ook blij dat de verantwoordelijk wethouder tijdens het raadsplein heeft aangegeven dat deze ambitie groter is dan ooit, ook als wordt ‘ie in de programmabegroting niet expliciet genoemd. Een mooi voorbeeld hierbij is ook de financiële overbrugging voor de kinderopvang totdat de landelijke regelgeving hieromtrent in werking treedt.

Tot slot, en ik kan het niet genoeg benadrukken. De VVD is trots op onze gemeente. Natuurlijk valt er altijd wat te mopperen en dat mag ook, als het op een normale en beschaafde manier gebeurt zonder wie dan ook onnodig de grond in te boren. Een gemeente waarin iedereen 100% tevreden is, bestaat niet. Maar ik wil graag benadrukken dat er naar mijn mening heel veel goed is. Ambities zijn er zeker, want goed heeft niet voor niets een vergrotende en zelfs overtreffende trap. Maar de basis staat. Nu hebben we ook weer ruimte om buiten deze basis te kijken. Of het nu gaat om veiligheid of ondernemingsklimaat: we moeten onze ambities als het aan mij ligt blijven verleggen, binnen de mogelijkheden die we hebben. En ja, daarmee werken we ook zeker aan de toekomstbestendigheid van onze dorpen, ook al is die term inmiddels op meerdere manieren uit te leggen.