Statement Toekomst gemeente Haaren

Vanavond heeft procesadviseur de heer Augusteijn in het provinciehuis zijn eindbevindingen gepresenteerd aangaande zijn onderzoek naar de toekomst van de gemeente Haaren. Zijn werkzaamheden heeft hij, om voor ons onduidelijke redenen in een versneld tijdsbestek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Op dit moment is het voor ons te vroeg om uitgebreid in te gaan op de bevindingen van de heer Augusteijn, aangezien wij nog niet uitvoerig kennis hebben kunnen nemen van het rapport. Bovendien beseffen wij ons terdege dat het advies niet aan ons, maar aan het College van Gedeputeerde Staten is uitgebracht. Direct na de overhandiging van het rapport, sprak gedeputeerde Spierings onomwonden ondersteuning van de conclusies in het rapport uit. In het kader van juist en goed bestuur, verwachten wij tevens een formele reactie vanuit Gedeputeerde Staten op het rapport. Deze reactie wachten wij uiteraard graag af. Wij spreken de hoop uit dat er met respect voor elkaars standpunten wordt omgegaan, waarbij het belang van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te allen tijde voorop staat. Objectiviteit, transparantie en feitelijkheid zijn voor ons van groot belang, zoals wij dit ook steeds hebben aangegeven gedurende dit hele proces.


De VVD Haaren was, is en blijft trots op onze gemeente. Het is fijn wonen, werken en leven in Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Voor het gemeentebestuur is het zaak om, samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, ervoor te zorgen dat dit zo blijft en de blik op de toekomst gericht te houden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is de gemeente Haaren hier, mede op initiatief van de VVD Haaren, open en transparant, maar bovenal voortvarend mee aan de slag gegaan. Bovendien is het proces tot op de dag van vandaag actueel en gaande. De besluiten die door de gemeenteraad en dus ook de VVD Haaren in dit kader genomen zijn, onderschrijven wij nog steeds. Wij respecteren en snappen de gevoeligheid en ingrijpendheid maar al te goed en trachten steeds met uiterste zorgvuldigheid de juiste afwegingen te maken en ons standpunt te bepalen. Hierbij worden wij voortdurend geholpen door bijvoorbeeld de dialoogavonden met inwoners, het uitgebreide onderzoek van WagenaarHoes en de vele reacties die wij vanuit de vier dorpen mogen ontvangen. Dat neemt niet weg dat er soms tegenstrijdige reacties in de Haarense samenleving en dus ook in onze achterban worden geuit. Dit geeft temeer aan hoe complex het onderwerp is en de zorgvuldigheid die wij mede hierdoor wensen te betrachten.


De komende weken zal naar verwachting meer duidelijkheid kunnen worden gecreƫerd over de volgende stappen die al dan niet genomen gaan worden vanuit de gemeente Haaren. Voor ons blijft voorop staan dat het uiteindelijk de gemeenteraad is die, namens en vooral in samenspraak met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Haaren, de te varen koers bepaalt. Op deze wijze zal er uiteindelijk een realistisch, breed gedragen en eerlijk toekomstbeeld voor Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren kunnen worden vastgesteld. En dat laatste, daar draait het uiteraard om!