En dan nu..

Een drietal insprekers leidden de drukbezochte vergadering in, waarna de vijf Haarense partijen hun visies uiteenzetten. Na een inhoudelijk debat, werd de motie welke mede door de VVD Haaren werd ingediend, aangenomen.

Kort gezegd, heeft de gemeenteraad besloten om:

"Dat zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

1. Alle inwoners van de gemeente Haaren nog vóór 1 juli 2017 te informeren over de gevolgen van een mogelijke opsplitsing van de gemeente Haaren en mogelijke effecten op leefbaarheid per dorpskern. Hiervoor onder andere gebruik te maken van de gegevens die al beschikbaar zijn middels de website “Waarstaatjegemeente.nl”.;

2. De inwoners direct na de zomervakantie (september/oktober 2017) te raadplegen met de volgende vraagstelling: zelfstandig blijven of opsplitsen? Deze vraagstelling nog nader uit te werken door de gemeenteraad.

3. Indien voor een opsplitsing gekozen wordt, de richtdatum voor opsplitsing te stellen op 1 januari 2022."

De VVD Haaren is blij met het genomen besluit. Het is volledig in lijn met het standpunt dat de VVD Haaren gedurende de hele looptijd van dit dossier heeft ingenomen en bovendien in het belang van Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren. Nu is het tijd om alle kiesgerechtigde inwoners de kans te geven om op een goed geïnformeerde én objectieve manier hun mening te uiten. Want daar gaat het uiteindelijk om!

De spreektekst van onze fractievoorzitter leest u hieronder.


"Voorzitter, u zult begrijpen dat vandaag voor mij een buitengewoon tegenstrijdige dag is. Enerzijds ben ik natuurlijk buitengewoon euforisch dat de inwoners van Nederland en ook hier in Haaren mijn partij wederom tot de grootste van het land hebben gemaakt. Anderzijds, ben ik alles behalve euforisch over het feit dat ik hier nu moet staan in een extra raadsvergadering. Wij worden geacht een reactie te geven op een rapport waarom wij zelf niet gevraagd hebben en waarvan wij geen opdrachtgever zijn geweest. Het kan verkeren. Nu houd ik van klare taal en hekel ik dikke rapporten, maar het adviesrapport dat door de heer Augusteijn is opgesteld en maar liefst twee pagina’s beslaat als ik de inleiding en bijlages niet meetel, vindt ik het andere uiterste.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was de hervorming van het openbaar bestuur en vooral de gemeentelaag een belangrijk thema. Deze verkiezingscampagne zagen we dit thema praktisch niet terug. Goed bestuur en versterking van de democratie wel. De collega’s van D66 zijn bij uitstek dé partij die hier een visie op heeft. We moeten gaan voor, ik citeer, ‘slagvaardig bestuur en goed georganiseerde democratie.’ Prachtig, wie is daar op tegen. Volgens mij betekent slagvaardig bestuur onder andere, dat je kijkt naar de output en een overheid beoordeeld op daden. Worden doelen gerealiseerd? Is een begroting solide? Dat soort zaken. En goed georganiseerde democratie betekent volgens mij dat je open en eerlijk bent, álle belangen op z’n mint probéért af te wegen en zaken niet in een klein, maar in een groter geheel ziet. Want daar zijn wij politici voor, wij handelen in het algemeen belang. In ons geval, het algemeen belang van de gemeente Haaren. Van onze inwoners, onze bedrijven en onze verenigingen.

Voorzitter, het maakt mij enigszins boos dat juist deze gedeputeerde, een totaal andere interpretatie lijkt te hebben van deze belangrijke begrippen. Haaren moet opsplitsen. Punt. Onderzoek of niet, de uitkomst staat vast. Niet openlijk enzo, maar toch. Dat de gemeenteraad nog volop bezig was en in april helemaal niet een intensief traject had afgesloten, maakt ook al niets uit. En nadat het rapport van Augusteijn is gepresenteerd, heeft de gedeputeerde een overleg gehad met de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel over Haaren. Zonder Haaren uiteraard. Of wij nog wel even een reactie willen geven op het rapport. Ja. Wat ik daarvan vind? Ik vind dat schandalig en alles behalve slagvaardig bestuur en goed georganiseerde democratie.

Voorzitter, vorig jaar april heeft deze gemeenteraad een dapper besluit genomen in mijn optiek. Een besluit dat voor discussie heeft gezorgd, ook binnen mijn partij waar ik overigens alleen maar blij mee ben. Als het allemaal zo eenvoudig was, was het niet zo moeilijk. Het onderwerp is echter gepolitiseerd. Waar gaat het nu écht om? Het gaat erom, dat wij als gemeenteraad de plicht hebben om ervoor te zorgen dat het goede woon-, werk- en leefklimaat zoals dat hier in de gemeente Haaren is, zo te houden. Voorlopig gaat dat meer dan prima, maar op termijn heeft de gemeenteraad gedacht dat wij te klein zouden kunnen worden om dit hoofddoel te kunnen blijven realiseren. De gemeenteraad heeft nooit gezegd dat we dit nu niet meer kunnen. Dat er verschillende visies bestaan op het feit of het klimaat hier goed is, geloof ik best. Welkom in de politiek. Maar mijn partij is van mening dat dit wel zo is. Laat ik dan ook helder zijn voorzitter, wat de VVD betreft is er géén acute noodzaak om de gemeente op te heffen, dat hebben wij steeds benadrukt. Zoals mijn landelijke partijleider zou zeggen: ik vind dat we in een gave gemeente wonen waar we onze zaakjes bovendien goed voor elkaar hebben! Daarnaast heb ik persoonlijk geen diepe historische band met, in mijn geval Udenhout. Ik ben van de ‘generatie Haaren’, ik weet niet beter dan dat Biezenmortel bij Haaren hoort. En zo geldt dat voor een hele grote generatie in al onze dorpen. Dat kan en mag dus ook geen argument zijn om de boel maar even op te heffen.

Maar goed, we hebben inmiddels zoals bekend ook een andere realiteit. Een realiteit die niet per se op feiten en objectiviteit is berust, maar hij is er wel. Zoals ik zei, ligt dit dossier lastig in mijn achterban. Daarmee bedoel ik, dat er diverse uiteenlopende visies zijn, zoals dit ook in heel Haaren het geval is. Tot nu toe hebben we dan wellicht vooral het geluid gehoord dat Haaren moet opsplitsen, er hier totaal niets goed gaat en inmiddels lijken we zo ver te zijn dat Haaren niet eens gevormd had mogen worden, maar er is wel degelijk een ander geluid. Voor de duidelijkheid voorzitter, ik heb niet de illusie dat de gemeente Haaren over twintig jaar nog als zodanig bestaat, net zomin als ik denk dat dit voor iedere andere gemeente van beperkte schaalgrootte geldt. Daarom sta ik ook nog steeds achter het door ons gestelde toekomstperspectief. Maar nogmaals: een noodzaak om de boel nu zomaar op te heffen, zie ik niet. Het moet iets toevoegen. En dat hebben we ook steeds gezegd.

Maar er is ook de andere realiteit van met name buiten onze gemeente en daar moeten we ook wat mee. Ik ben  ontzettend blij dat we in ieder geval met vier partijen tot een motie zijn gekomen, waarin we dit vraagstuk uit de politieke arena trekken. Mijn partij heeft steeds gezegd dat áls er sprake zou zijn van bestuurlijke maatregelen, onze inwoners hier allemaal op een goed geïnformeerde en objectieve manier hun zegje over zouden moeten kunnen doen. En als onze inwoners dan, ondanks dat de noodzaak er volgens ons niet is, en masse van mening zijn dat we er maar mee op moeten houden, moeten we dat ook doen. Dan moeten we als de sodemieter aan de slag om te zorgen dat onze dorpen (of delen daarvan) bij de juiste gemeente worden ondergebracht. Want ook daarover, heeft deze gemeenteraad nog geen enkele uitspraak gedaan, ook al is er beeldvorming ontstaan dat dit ook een fait accompli zou zijn. En zo snel mogelijk, maar wel met voldoende tijd om alles goed te regelen. Augusteijn heeft het over 1-1-2020. Een datum waar ook vanuit onze buurgemeenten nogal wat kritiek op is. Die kritiek deel ik om een aantal principiële redenen. Het is natuurlijk absurd om veel geld uit te geven voor tussentijdse verkiezingen, als we het dan over goed georganiseerde democratie en slagvaardig bestuur hebben.. Maar voor gebieden waar verkiezingen niet nodig zijn, zogenaamde grenscorrecties, geldt dat inwoners twee jaar lang niet vertegenwoordigd worden. En daar verzet ik mij met iedere vezel in mijn lijf tegen, nog buiten het feit dat wij wel voldoende tijd moeten hebben om de boel te regelen. Naar voren halen is geen oplossing tijdtechnisch, dat blijkt ook uit rapport Augusteijn en de trajecten van Binnenlandse Zaken, overslaan mag niet van de Kiesraad. Daarom voorzitter, mocht onze bevolking kiezen voor een opsplitsing, dan moeten we gaan voor 1-1-2022. Dan wordt iedereen vertegenwoordigd, is er genoeg tijd om de zaken netjes te regelen (voor zover dat overigens mogelijk is want vergis je niet in wat er gebeurt zodra het definitieve besluit tot opsplitsing valt) en gaan we geen geld over de balk gooien dat we beter kunnen besteden aan lastenverlichting of het toekomstbestendig maken van onze dorpen.

Voorzitter, mijn mening zal helder zijn. Ik sta hier dus niet als een soort Asterix voor een klein Gallisch dorpje. Ik sta hier voor slagvaardig bestuur en goede democratie. Zorgvuldigheid gaat daarbij voor snelheid en de burgers moeten serieus genomen worden. Het gaat hier immers om hen. Laten we dit onderwerp weer depolitiseren en uit de politieke arena trekken. De datum had nooit tot doel gemaakt mogen worden. Opsplitsen om op te splitsen, daar wordt niemand wijzer van. Mij gaat het maar om vier ‘dingen’: Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. En dat op een fatsoenlijke en eerlijke manier, open en transparant. En dat zouden heel wat groepen binnen en buiten deze gemeente ook als uitgangspunt moeten nemen.

Dank u wel."

De aangenomen motie en het besluit zijn hier terug te lezen.