VVD verbaasd over actie College

Op 3 mei heeft de fractie van de VVD Haaren met grote verbazing kennisgenomen van het schrijven dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft gestuurd aan de inwoners van Esch. In het stuk ‘consultatie Esch herindeling gemeente Haaren’ geeft het College aan dat de inwoners van Esch (dus de inwoners van de drie andere dorpen niet) een langere reactietermijn krijgen om de voorkeur uit te spreken bij welke gemeente het dorp na de opsplitsing zou moeten aansluiten. Volgens ons is dit niet in lijn met het traject dat gezamenlijk door gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders met elkaar is afgesproken, noch een besluit dat door de gemeenteraad is genomen. Tevens is de speciaal voor het toekomsttraject in het leven geroepen Kerngroep niet geconsulteerd of ingelicht over dit besluit van het College. Dit heeft bij de VVD Haaren een aantal kritische vragen opgeroepen die wij aan het College hebben gesteld. We zijn erg benieuwd naar de reactie...

 1. Waarom heeft het College besloten om de reactietermijn voor slechts één van de twee gestelde vragen, in één van de vier dorpen van de gemeente Haaren te verlengen?
 2. Waarom heeft het College zichzelf deze bevoegdheid toegekend in een proces dat vooral samen met de gemeenteraad en de inwoners doorlopen wordt?
 3. Waarom vond het College het overbodig om met de kerngroep te overleggen alvorens dit schrijven te versturen aan de inwoners?
 4. Wat verstaat het College onder ‘geen helder antwoord’?
 5. Waarom kiest het College ervoor om niet op eigen initiatief volledige transparantie te geven over de uitkomsten van de inventarisatieronde?
 6. Wat is de uitkomst van de eerste gespreksronde in de andere drie dorpen?
 7. Wat is de uitkomst van de consultatie over de tweede vraag die is gesteld aan de inwoners?
 8. Waarom vindt het College het noodzakelijk om de eigen voorkeur met betrekking tot de begrenzing nu aan te geven in dit schrijven?
 9. In hoeverre betekent dit tevens dat Esch hoe dan ook, wat (een deel van) de inwoners of de gemeenteraad ook zou vinden, één blijft?
 10. In hoeverre vindt dit College de rol van de gemeenteraad en transparantie belangrijk bij het proces Toekomst gemeente Haaren?
 11. Hoe ziet het college de rol van de gemeenteraad in het proces Toekomst gemeente Haaren?
 12. Hoe staat het antwoord op vraag 11 in relatie tot de antwoorden op de eerdere vragen?