UPDATE: VVD stelt vragen over veiligheid veehouders

Afgelopen week besloten zo’n 125 activisten om bij een varkensboer in onze buurgemeente Boxtel in te breken. Urenlang hebben zij in de stallen en op het erf van de veehouder gebivakkeerd, waarmee ze niet alleen met alle gevolgen van dien inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de varkenshouder en zijn gezin, maar ook nog eens een gevaar voor de gezondheid van de varkens hebben gevormd. De VVD vindt het volstrekt belachelijk dat mensen bij hardwerkende ondernemers inbreken om zogenaamd een punt te moeten maken en veroordeelt deze actie scherp. We zijn dan ook blij dat uiteindelijk een einde is gemaakt aan deze actie, echter is daarmee het probleem niet opgelost. De illegale actie heeft zijn sporen nagelaten bij heel veel Nederlanders, in het bijzonder bij ondernemers die zelf een veehouderij hebben. Tevens bereiken ons berichten dat er nog steeds activisten in Brabant rondlopen die mogelijk eenzelfde actie willen gaan uitvoeren. De VVD Haaren wil dit voorkomen. Daarom hebben wij de onderstaande vragen gesteld aan het College. Het College heeft formeel 30 dagen om te reageren, maar de VVD hoopt van harte dat indien nodig eerder actie wordt ondernomen. Overigens is de VVD Haaren niet de enige afdeling die vragen heeft gesteld. In meerdere gemeenten zijn soortgelijke strekking ingediend.

1. In hoeverre deelt het College de mening van de VVD Haaren dat het volstrekt onacceptabel is wat er in Boxtel is gebeurd?

Het College is van mening dat geen enkele partij is gebaat bij deze situatie zoals in Boxtel is ontstaan.

2. In hoeverre erkent het college de gevoelens van onveiligheid en frustratie die dit op kan brengen, met name bij veehouders ook in onze gemeente?

We kunnen ons goed voorstellen dat veehouders hierdoor geschrokken zijn en dit een gevoel van onveiligheid kan oproepen.

3. In hoeverre zijn er verontrustende meldingen van veehouders bekend bij het College en is het College bereid met veehouders die daaraan de behoefte hebben om tafel te gaan? Wat gaat het College concreet doen (en wanneer) om dit te bewerkstelligen?

Op dit moment heeft het College van enkele boeren vernomen dat boeren geschrokken zijn van de situatie zoals in Boxtel is ontstaan en men alerter is dan voorheen. Als er behoefte is aan een gesprek dan willen we zeker, op korte termijn met hen om tafel.

4. Is het college bereid om met de politie en boa’s om de tafel te gaan teneinde afspraken te maken over de veiligheid van de veehouders, bijvoorbeeld door de komende tijd extra te patrouilleren langs veehouderijen in onze gemeente?

Waarnemend burgemeester De Boer heeft hierover reeds frequente afstemming binnen de driehoek.

5. Welke concrete (andere) maatregelen is het College voornemens te nemen, eventueel in overleg met ZLTO, om de veiligheid van de veehouders te waarborgen?

De politie is in deze regio dit moment extra alert op signalen van mogelijke op handen zijnde dierhouderij bezettingen door dierenwelzijnsactivisten. Zo monitoren zij structureel het informatiebeeld. Er is extra alertheid voor activiteiten van groepen of individuen die de veiligheid van agrariërs en hun bedrijf in gevaar (kunnen) brengen.

Ook zijn zij extra alert op meldingen en signalen vanuit de dierhouderij, als ook op meldingen van inwoners. De politie heeft in afstemming met het openbaar ministerie de aanpak van openbare orde problematiek voortkomend uit dierenrechtenactivisme/-extremisme in de landbouwsector tegen het licht gehouden. Er is daarbij een handelingskader opgesteld dat door de politie gedeeld wordt met de lokale driehoeken.

Daarnaast monitort sectie communicatie van Haaren social media.