Begroting akkoord, Coalitie houdt vast aan maximaal aantal wethouders

Op 7 november debatteerde de gemeenteraad voor de allerlaatste keer over een programmabegroting voor de zelfstandige gemeente Haaren. De begroting werd uiteindelijk unaniem aangenomen, dat gold niet voor alle ingediende moties. Ook wij als VVD diende een tweetal moties in, samen met drie speerpunten die voor ons van belang waren om met elkaar te bespreken. Leuk detail; voor de eerste keer werd er gewerkt met interruptiemicrofoons wat het debat een stuk levendiger maakte en discussies écht de kans gaf om op een goede manier gevoerd te worden.

Tijdens de eerste termijn, die met een knipoog naar wethouder Vromans (financiën) doordrenkt was met uitspraken uit de Klassieke oudheid en werd ingeleid door het verhaal van Kastor en Pollux, gaf fractievoorzitter Boy Scholtze de drie punten aan die de VVD Haaren graag wilde bespreken. Maar alvorens daartoe over te gaan, uitte hij namens de partij zijn ontsteltenis over de uitspraak die wethouder Van Hal deed tijdens het Raadsplein. Deze leek er op neer te komen dat er in Biezenmortel niet gebouwd kon worden, omdat dan de beruchte 10% (maximum aantal inwoners van gemeente om de grenscorrectie op deze manier door te laten gaan) in gevaar zou komen. Gelukkig gaf wethouder Van Hal in zijn reactie aan, dat het hier een verkeerd geplaatste uitspraak ging die niet aan de orde is.

De laatste programmabegroting voor onze gemeente is sober en bevat weinig nieuwe initiatieven, laat staan nieuw beleid. Niet onlogisch, met de opsplitsing in het vooruitzicht. De drie punten die de VVD wilde bespreken, betroffen de Lokale Lasten, de herindeling en de wethouderscapaciteit.

Voor wat betreft de Lokale Lasten zijn we helder: we vinden het jammer dat de lasten dit jaar maar liefst 4% stijgen. Een daling zat er sowieso al niet in, want dat staat de wet AHRI (herindelingsproces) niet toe. Eerder dit jaar dienden we een motie in (die unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad) om een stijging van de afvalstoffenheffing te beperken. Dit is niet bepaald gelukt; de afvalstoffenheffing stijgt met meer dan 15%. Het is voor ons niet te begrijpen dat onze inwoners financieel gestraft worden op deze manier, omdat het afval beter wordt gescheiden. Volgens ons waren er oplossingen voorhanden om de stijging incidenteel te dekken, maar dit vond geen gehoor.

Voor wat betreft de herindeling kaartte de VVD aan dat de focus van het proces weer terug bij de mens moet komen te liggen. Communicatie zal het sleutelwoord zijn. Komend jaar moet in het teken komen staan van informatievoorziening aan onze inwoners over de veranderingen. Wethouder Blom erkende dit en gaf aan dat hier de eerste stappen al voor zijn gezet, samen met de ontvangende gemeenten.

Tot slot de wethouderscapaciteit. De VVD Haaren vindt het niet meer te verantwoorden, noch noodzakelijk, dat we de wettelijk maximaal toegestane wethouderscapaciteit volledig blijven gebruiken. Sowieso waren we al geen voorstander van vier wethouders, maar met de opsplitsing in het vooruitzicht, het afnemend aantal taken en de bestuurlijke besluitvorming (grotendeels) achter ons, kan het best wel met een tandje minder volgens ons. Bovendien; de kostenbesparing zou alsnog ingezet kunnen worden voor een incidentele dekking om de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen. Een tweetal moties die hierover gingen, hebben het (verrassend...) niet gehaald.

De VVD Haaren diende samen met CDA en Progressief96 ook een motie in om het Rijk op te roepen het 'Trap op, Trap af' systeem voor wat betreft de gemeente-uitkering onder de loep te nemen. Deze motie werd unaniem aangenomen. Verder steunden wij twee moties van Samenwerking'95 inzake Den Domp en de Willibrordusschool (in tegenstelling tot het artikel in BD werden de financiële kaders niet losgelaten, waardoor wij de moties wel konden steunen) die geen meerderheid konden vinden in de raad. Een mondeling amendement van Jos Barends (Progressief96) om de gelden nu gereserveerd voor de restauratie van het graf van 'Ome Jan van Gogh' te besteden aan de minima werd door ons gesteund en werd aangenomen.

De programmabegroting werd unaniem aangenomen. De VVD Haaren diende een stemverklaring in het jammer te vinden dat niet het volledige krediet voor de 3 projecten (Vorselaer, Den Domp, Willibrordusschool) nu werd gevoteerd, maar beter iets dan niets. In de wetenschap dat de lokale lasten bij de belastingverordeningen nog aan de orde zullen komen, hebben wij dus ingestemd met de begroting.


De volledige spreektekst van fractievoorzitter Boy Scholtze uit de eerste termijn, leest u hier terug!